76

Re: Semifreda

Tiramisu

http://fotky.dortydorticky.cz/6/cele/1347034877.jpg

http://fotky.dortydorticky.cz/6/cele/1347034910.jpg

77

Re: Semifreda

semifreda mix

http://fotky.dortydorticky.cz/23/cele/1344433584.jpg

78

Re: Semifreda

jablíčkové a jogurtové semifreda

http://fotky.dortydorticky.cz/6/cele/1350825782.jpg

79

Re: Semifreda

višňová semifreda

http://fotky.dortydorticky.cz/6/cele/1358168450.jpg