1

Téma: Volvo cisterna

http://fotky.dortydorticky.cz/fotopostupy/postup/3ddorty/foto03/01.jpg
http://fotky.dortydorticky.cz/fotopostupy/postup/3ddorty/foto03/02.jpg
http://fotky.dortydorticky.cz/fotopostupy/postup/3ddorty/foto03/03.jpg